Normes

1. Normes
Els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten les normes de l’esdeveniment en la seva totalitat i es comprometen a respectar-les.

2. Motocicletes
Les motocicletes admeses, han d’estar matriculades i conformes al Reglament General de Circulació (Assegurança, ITV, …).
No hi ha limitació de cilindrada ni de classe (Customs, R, T, Scooters, Megascooters, etc.). També s’admeten motos elèctriques.

3. Participants
Els participants han de tenir com a mínim, 18 anys d’edat i tenir el permís de conduir de la motocicleta amb la qual participaran.
Els acompanyants estan admesos, però en aquest cas, no hauran de reunir obligatòriament els requisits anteriors.

4. Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran a través de la plataforma rider-id.com i el pagament serà a través de targeta de crèdit.
Al realitzar la inscripció, s’haurà d’indicar en quina modalitat de l’esdeveniment vols participar (Rider 1000, 700, 500 o 300).
En el cas de voler fer la Rider en grup, les inscripcions hauran de fer-se també en grup. Després de les inscripcions no es poden reordenar els dorsals.
Si dins d’un grup hi ha participants sense punts màster o amb menys punts i es volgués fer la inscripció en grup, es podria fer a partir del dia que el participant amb menys punts màster pugui fer-la. Si es fa en dies diferents, després no es podran agrupar per sortir junts.
El membre del grup que tingui menys punts màster determina el dia que es pot inscriure el grup.
Si la inscripció es fa individualment en hores o dies diferents, la sortida no es podrà fer conjunta.
Els acompanyants que es registrin a la plataforma rider-id.com i abonin la inscripció d’acompanyant, tindran els mateixos obsequis que els participants conductors, exceptuant el número de dorsal i la foto del “Hall of fame” que només s’en lliurarà una per moto.
Si l’acompanyant només vol fer el recorregut amb el participant, no és necessari que s’inscrigui ni que pagui els drets d’inscripció.
La inscripció s’acceptarà a criteri exclusiu de la organització, sense necessitat de cap justificació si fos rebutjada. En aquest cas, l’import de la inscripció serà reemborsat íntegrament.

4.1 Modificacions a la inscripció
Es podran modificar les dades de la inscripció realitzada des del perfil de Rider-id (excepte la talla de la samarreta) ja sigui un canvi de moto, un canvi d’acompanyant, etc. Per exemple, per modificar una moto d’una inscripció ja feta, s’haurà d’introduir la nova moto en el perfil de Rider-id, i una vegada fet, s’haurà d’editar la inscripció i canviar la moto en la inscripció. D’aquesta manera també queda la moto canviada a la llista d’inscrits.
Si algun inscrit no pot participar a la prova, podrà sol·licitar un canvi de nom al mail: org@rider1000.com

En el cas que no es pugui cobrir aquesta plaça, el participant podrà venir a recollir els obsequis el dia de les verificacions administratives.
Quan s’hagi efectuat la inscripció, només es podrà fer el canvi de modalitat, per exemple de 1000 km a 500 km, en cas d’haver-hi alguna plaça lliure.
El cost dels canvis en les inscripcions ja fetes s’abonaran per transferència bancària i els imports són:
CANVI DE NOM: Només s’autoritza un sol canvi de nom i és gratuït.
CANVI DE MODALITAT:  Quan s’hagi efectuat la inscripció, només es podrà fer el canvi de modalitat, per exemple de 1000 km a 500 km, en cas d’haver-hi alguna plaça lliure.
Els canvis a una categoria inferior, seran gratuïts i no es retornarà de diferència de l’import de la inscripció.
Els canvis a una categoria superior, el participant abonarà la diferència mitjançant transferència bancària.
CANVI DE MOTO: La podrà fer cada participant des del seu perfil de rider-id.
Les inscripcions s’acceptaran a criteri exclusiu de l’organitzador. A partir del dia de tancament de les inscripcions, l’organitzador comunicarà als participants afectats que la seva inscripció no ha pogut ser acceptada.
Per tal d’agilitzar els tràmits, els canvis hauran d’estar fets el dia de les verificacions administratives.

No es podran fer modificacions de la inscripció a partir de 15 dies abans de l’esdeveniment.

5. Límit d’inscrits
L’organització podrà limitar el nombre de participants per motius de seguretat.

6. Inspecció tècnica
A efectes d’estadístiques de marques i accessoris, abans de la sortida, es realitzarà una inspecció tècnica de les motocicletes i dels cascs.

7. Vestimenta
No és obligatori, però per seguretat, es recomana usar vestimenta motociclista (Jaqueta / pantalons o granota, guants i botes).
Encara que la major part del recorregut sigui per zones de temperatura agradable, es recomana portar roba d’abric per a la zona de muntanya, a la nit o en cas de condicions meteorològiques adverses.

8. Briefing
El Briefing que s’anunciarà convenientment, es realitzarà amb persones especialitzades que tractaran d’orientar els participants pel que fa a preparació de l’itinerari i la informació sobre les peculiaritats i procediment de l’esdeveniment.
L’assistència al Briefing no és obligatòria però si aconsellable, i cal fer una inscripció prèvia gratuïta.

9. Ordre de sortida
L’ordre de sortida dels participants serà el mateix que el de la recepció de les inscripcions. És important destacar que els primers participants de la Rider 1000 a prendre la sortida, seran els que disposaran de més hores de llum solar. Els primers en prendre la sortida seran els de la modalitat de 1000 km, després els de la 700, seguits dels de la 500 i per últim els de la 300.

10. Passaport
A les verificacions administratives, es lliurarà un Passaport de l’esdeveniment, personal i numerat, a cada participant. Aquest serà l’únic document que acreditarà el pas pels Controls de Pas.
Per certificar que no hi pot haver canvis de participants ni suplantació de personalitat durant l’esdeveniment, abans de la sortida, es verificarà el braçalet numerat a cada participant.
El participant haurà de mostrar aquest braçalet a cada Control de Pas per certificar la seva identitat, i és condició indispensable per al segellat del Passaport de l’esdeveniment.

IMPORTANT: La pèrdua o trencament del braçalet i/o del Passaport Rider, suposarà abandonar l’esdeveniment i la pèrdua de tots els drets.

11. Sortida
Per no interferir en el trànsit habitual de les carreteres, la sortida serà esglaonada a raó de 6 participants cada minut.

12. Recorregut
Els participants hauran de passar per tots els Controls de Pas per segellar el seu Passaport de l’esdeveniment. Les carreteres per accedir a cada Control de Pas són a elecció de cada participant, de manera que no hi ha una ruta definida.

12.1 Punts Màster
Hi haurà unes rutes suggerides en què hi haurà uns Controls de Pas anomenats Màster. Estaran senyalitzats a la carretera amb cartells reflectants 50 cm x 35 cm de color vermell i el logotip “Rider 1000” de color blanc. Al pas per aquests controls, els participants hauran d’aturar-se i segellar el passaport en el seu lloc corresponent. La quantitat de segells “Màster” determinaran els dies d’antelació a l’obertura d’inscripció de l’any següent, que permetran realitzar la inscripció. Únicament es podran emprar els punts Màster de l’any anterior, per exemple els punts Màster aconseguits l’any 2021 s’empraran l’any 2022 i només el 2022, no es podran guardar per edicions posteriors.
L’absència dels segells “Màster” al passaport, no afectarà en el seu cas, al lliurament del pin al final de l’esdeveniment.
Els punts Màster només seran comptabilitzats si s’ha fet tot el recorregut i s’ha finalitzat, fins l’últim control de pas i l’entrega del Pin, ja sigui un punt Màster o tots. NOMÉS SERAN CONTABILITZATS ELS PUNTS MÀSTER AMB LA PROVA ACABADA.
Els punts màster aconseguits en qualsevol dels itineraris, tant 1000, com 700, 500 o 300, són vàlids per les inscripcions de l’any següent, indistintament de l’itinerari escollit, és a dir, si un participant per exemple, té 4 punts màster aconseguits en l’itinerari de 700, els pot fer valer en la inscripció de qualsevol dels itineraris de l’any següent.

13. Circulació
Els participants hauran de conduir les seves motocicletes respectant en tot moment, les normes del Reglament General de Circulació.

14. Desenvolupament de l’esdeveniment
Les motocicletes han de ser conduïdes únicament pel participant corresponent. No està permès canviar de conductor ni transportar la motocicleta amb altres mitjans.
Infringir una o les dues normes significarà quedar apartat de l’esdeveniment a perpetuïtat i la pèrdua de tots els drets.

15. Punts de control (PC)
Hi haurà els següents punts de control:
Control de Sortida (Pòdium)
Controls de Pas. El seu nombre depèn si el participant és Rider 1000, 700,500 o 300.
Controls Màster. El seu nombre depèn si el participant és Rider 1000, 700,500 o 300.
Control d’arribada (Pòdium, en el mateix lloc que la sortida)

16. Controls de pas (CP)
Els Controls de Pas són punts en el recorregut on els participants hauran de fer segellar el Passaport de l’esdeveniment. La situació aproximada d’aquests punts, està en els mapes del recorregut. Tanmateix, la ubicació exacta on estarà la persona responsable de segellar el passaport, es publicarà uns dies abans de l’esdeveniment.
Perquè es pugui segellar el passaport, la persona responsable verificarà que el braçalet del participant correspon al Passaport i a la motocicleta.
L’ordre dels Controls de Pas ha de ser respectat.

17. Temps màxim
El temps màxim per realitzar el recorregut, està calculat a una mitjana aproximada inferior als 50 km/h.

18. Proveïment de carburant
Cada participant ha de calcular, a més dels aliments, begudes i temps de descans, el proveïment de carburant. IMPORTANT: A la nit, hi ha algunes estacions que tanquen, pel que és aconsellable assegurar quines d’elles tenen servei les 24 hores.

19. Telèfon mòbil
Per seguretat, tots els participants han de portar un telèfon mòbil, el número han de registrar-lo en el formulari d’inscripció.

20. GPS i sistemes de navegació
Els participants poden utilitzar equips electrònics de navegació GPS.
És aconsellable estudiar prèviament la ruta que més s’adapti a les característiques de conducció de cada participant. Hi ha webs on es construeix l’itinerari de forma automàtica, escollint la ruta més ràpida o més curta entre els Controls de Pas.
L’organització de l’esdeveniment, no subministrarà la ruta d’accés als diferents Controls de Pas. És responsabilitat del participant, obtenir i preparar prèviament aquesta informació.

21. Control administratiu
El dia abans de l’esdeveniment, els participants hauran de realitzar el control administratiu, on se’ls lliurarà el material i la informació necessària per a participar en l’esdeveniment. És obligatori venir el dia abans en aquest control administratiu, ja sigui personalment o delegant aquesta obligació a algú que tingui les teves dades, per exemple, si feu la Rider en grup, només caldrà que vingui una persona d’aquest grup, amb les dades de tots, i se li farà entrega de tota la documentació. Sense aquesta documentació, l’endemà perdrà el dret a prendre la sortida.

22. En cas d’abandonament
En cas d’abandonar l’esdeveniment, sigui per la causa que sigui, el participant haurà de comunicar a l’organització com més aviat possible, llevat de causes de força major. (Telèfon 646 21 61 91)

23. Renúncia de responsabilitats
L’organització i els seus col·laboradors queden exclosos de tota responsabilitat respecte a tots els danys corporals, materials i derivats a tercers, o que puguin resultar d’un eventual accident. Aquests aniran a càrrec exclusiu del participant o, si s’escau, l’assegurança que tingui contractada. Tanmateix, l’organització no es fa responsable dels robatoris o furts que es puguin ocasionar durant l’esdeveniment.
El participant declara que, des del primer moment de la sortida, circula per la carretera assumint el risc, renunciant a qualsevol acció penal o civil de responsabilitat, contra l’organització, o les persones col·laboradores o que prestin els seus serveis en aquesta entitat.

24. Acceptació de les normes
A l’inscriure’s a la RIDER com a participant, acompanyant o seguidor de les newsletter, s’accepta la tramesa d’informació a través de qualsevol mitjà, incloent el correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Alhora, s’atorga el consentiment exprés a que aquestes dades puguin ser cedides a altres empreses col·laboradores de la RIDER amb la finalitat comercial o publicitària d’oferta i promoció de productes i serveis de totes elles, tant de serveis com de promocions i similars, incloent informació sobre altres beneficis associats a la seva condició de participant, acompanyant o subscriptor.

25. Annexos
Qualsevol aspecte no contemplat o qualsevol modificació d’aquest Manual del participant, serà publicat a la web.

26. Reserva de drets
L’organització es reserva el dret de modificar aspectes puntuals d’aquest Manual del participant i dels procediments de l’esdeveniment, en qualsevol moment.

27. Arribada
L’Arribada serà al mateix lloc que la sortida, on es segellarà l’últim control de pas, es revisarà el passaport, es farà entrega del Pin si s’escau i de la foto del “Photocall”  de la sortida.
Així mateix, es registrarà el nombre dels segells dels Punts Màster que consten en el Passaport Rider, i és responsabilitat del participant, assegurar-se que la xifra que l’organització registra, és la correcta.
Només es farà entrega del pin a l’arribada. Si no es fa en aquell moment, es considerarà refusat. No es podrà recollir cap altre dia ni amb l’acreditació del passaport segellat.

28. Recompensa
Tots els participants de la Rider que aconsegueixin acabar el seu recorregut havent segellat els punts de pas dins del temps màxim establert i segellin el seu passaport en el Control de Pas d’arribada, podran recollir el pin que certifica entrar al «Rider 1000 Hall of Fame». La foto que se’ls ha fet al “Photocall” oficial de l’esdeveniment, serà publicada en el «Rider 1000 Hall of Fame», de manera que, en donen el consentiment expressament.
En funció de l’itinerari de cada any, s’establiran uns barems:
En aquesta edició, els participants de la Rider 1000 que aconsegueixin acabar l’itinerari, però en el Passaport de l’esdeveniment els faltin 1 o 2 Controls de Pas, se’ls lliurarà el pin de la Rider 500 i si els falten 3 o 4 Controls de pas, se’ls lliurarà el de la Rider 300.
Als participants de la Rider 700 que aconsegueixin acabar l’itinerari, però en el Passaport de l’esdeveniment els falti 1 Control de Pas, se’ls lliurarà el pin de la Rider 500 i si els falten 2 o 3 Controls de Pas, se’ls lliurarà el de la Rider 300.
Als participants de la Rider 500 que els falti 1 Control de Pas, se’ls lliurarà el pin de la Rider 300.
Als participants de la Rider 300 que els falti 1 Control de Pas, encara que aconsegueixin acabar l’esdeveniment, es considerarà com un abandonament i no tindran recompensa.

29. Cancel·lació de l’esdeveniment per causes de força major
Si per causes de força major (desastres naturals, fenòmens meteorològics extraordinaris, prohibició per part de les autoritats, etc.), s’hagués de cancel·lar l’esdeveniment a la data inicialment prevista, es lliuraran els obsequis als inscrits en data i lloc a determinar, però en cap cas, es retornarà l’import de la inscripció.